Regulamin konkursu ?Pomorze Zachodnie pełne miłości? Discover Pomerania

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, NIP: 8512734985. 
 2. Fundatorem nagród jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/discoverpomeraniapl oraz www.instagram.com/discoverpomerania (dalej zwanymi profilami w social media).
 5. Post konkursowy – post opublikowany 8.02.2021 r. na profilach w social media i na stronie www.discoverpomerania.pl.

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest:

– umieszczenie posta z tekstem bądź ze zdjęciem lub relacji na profilu/profilach w mediach społecznościowych i oznaczenie go: #discoverpomerania, #jakturomantycznie

 1. Konkurs trwa od 07.02. do 15.02.2021 r.
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 13.02. do 23:59. 
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.02.2021 za pośrednictwem profili w social media. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook?a. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega: 

– wejściu na profile Discover Pomerania w mediach społecznościowych lub na stronę www.discoverpomerania.pl

– przeczytanie treści posta/wpisu konkursowego

– wykonanie zadania opisanego w poście: stworzenie posta lub relacji z tekstem (historyjką, opowieścią, anegdotą ? prawdziwą lub wymyśloną, o dowolnej długości) lub zdjęciem – na temat tytułu konkursu: ?Pomorze Zachodnie pełne miłości?

– oznaczeniu posta bądź relacji za pomocą: #discoverpomerania i #jakturomantycznie

 1. W konkursie zostanie wybranych 4 (czterech) zwycięzców, po 2 w każdej kategorii konkursowej: ?Pomorze Zachodnie pełne miłości – tekst? i ?Pomorze Zachodnie pełne miłości – fotografia?.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą pracę, która ich zdaniem jest najbardziej kreatywna, zachęcająca do odwiedzenia danego miejsca/miejscowości i spełniająca warunki konkursu (wymienione w punktach: 6, 7 i 8 oraz w 12) – w ten sposób zostaną wyłonieni Zwycięzcy Konkursu. 
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem profili w social media oraz wiadomości tzw. prywatnych na Facebooku/Instagramie.  

Nagroda 

 1. Nagrodami w konkursie są:

Kategoria I: ?Pomorze Zachodnie pełne miłości- tekst?: 2 x Nagroda: maseczki i informatory turystyczne

Kategoria II: ?Pomorze Zachodnie pełne miłości – fotografia?: 2 x Nagroda: maseczki i informatory turystyczne

Nagroda Specjalna – 2 x bilet  dla dorosłej osoby ZOO w Eberswalde

 1. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora lub może ona zostać przesłana pocztą. 
 2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 28.02.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w profilach w social media. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestnika Konkursu.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook czy Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ?Pomorze Zachodnie pełne miłości?. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilach w social media.