Warunki Ogólne Walentynkowego Plebiscytu Discover Pomerania

Postanowienia wprowadzające

 1. Organizatorem Walentynkowego Plebiscytu Discover Pomerania, zwanego dalej Plebiscytem, jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, NIP 8512391982 KRS 0000207596.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Plebiscyt organizowany jest po raz pierwszy, z możliwością cyklicznej kontynuacji.
 4. Plebiscyt trwa od 1.02. do 14.02.2021 r.
 5. Głosowanie w Plebiscycie trwa od 1.02. do 13.02.2021 do godz. 23:59.
 6. Wyniki Plebiscytu, czyli ogłoszenie Laureata Plebiscytu, odbędzie się 14.02. o godz. 14:00.
 7. Plebiscyt prowadzony jest ? na stronie www.facebook.com/discoverpomeraniapl oraz www.instagram.com/discoverpomerania (dalej zwanymi profilami w social media) oraz na www.discoverpomerania.pl.
 8. Organizator plebiscytu ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, celem zachęcenia ich do głosowania.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie

 1. W Plebiscycie biorą udział atrakcje turystyczne/miasta Pomorza Zachodniego, znajdujące się na liście do głosowania.
 2. Lista miejsc, na które można głosować, składa się z 5 miejsc wybranych przez gości zaproszonych przez redakcję portalu Discover Pomerania i wytypowanych przez głosujących.
 3. Głosujący mogą podawać propozycje innych miejsc w komentarzach pod postami dotyczącymi Plebiscytu w mediach społecznościowych oraz pod wpisem o Walentynkowym Plebiscycie na blogu portalu Discover Pomerania.
 4. Organizator Plebiscytu może odmówić uwzględnienia w liście do głosowania miejsca, zaproponowanego przez uczestnika, bez podania przyczyny.
 5. Udział miejsca w Plebiscycie jest bezpłatny.
 6. W głosowaniu w Plebiscycie może wziąć udział każdy: osoba fizyczna, urząd miasta, właściciel atrakcji turystycznej, media itd.).

Głosowanie

 1. Głosowanie na poszczególne miejsca odbywa się za pomocą aplikacji na stronie www.discoverpomerania.pl.
 2. Następnie redakcja portalu Discover Pomerania weryfikuje uzyskane wyniki.
 3. Aplikacja pokazuje ilość głosów oddanych na każde z miejsc a o zwycięstwie danego miejsca decyduje największa liczba głosów.
 4. Listę po zakończeniu głosowania wraz z informacją o Laureacie plebiscytu Organizator udostępni na stronie www.discoverpomerania.pl i w mediach społecznościowych.

Kryteria do otrzymania tytułu i odznaki ?Najromantyczniejszego miejsca na Pomorzu Zachodnim 2021?

 1. Odznakę i tytuł ?Najromantyczniejszego miejsca na Pomorzu Zachodnim 2021? otrzymuje jedno miejsce z największą liczbą głosów.
 2. Odznaką i tytułem Laureat może posługiwać się na swojej stronie internetowej, w materiałach reklamowych i promocyjnych, a także w mediach społecznościowych.
 3. W celu wyłonienia miejsca 1 stosowane są następujące kryteria:

a). na pierwszym miejscu znajduje się atrakcja/miejsce z najwyższą liczbą głosów oddanych przez głosujących, używających w tym celu formularza do głosowania, znajdującego się na stronie www.discoverpomerania.pl.

b). w przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez 2 i więcej miejsc po stronie Organizatora stoi decyzja o wyłonieniu ostatecznego zwycięzcy ? za pomocą dodatkowego głosowania rozstrzygającego lub za pomocą konsultacji członków redakcji portalu Discover Pomerania.

Uprawnienia Laureata

 1. Informacja o Laureacie opublikowana jest na stronie internetowej www.discoverpomerania.pl, a także w mediach społecznościowych.
 2. Laureat ma prawo do używania tytułu ?Najromantyczniejszego miejsca na Pomorzu Zachodnim 2021? wraz z odznaką.
 3. Każdy Laureat ma prawo do usunięcia jego danych z listy.
 4. Laureat po zakończeniu plebiscytu otrzymuje od Organizatora pakiet plików graficznych w formatach do zastosowania na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych ? jednorazowo.

Dane osobowe i klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator Plebiscytu informuje, iż:

 1. W celu utworzenia zestawienia miejsc Organizator posługuje się nazwami używanymi przez miejsca (publikuje nazwę za Google Maps, profilu na Facebooku lub też z innego źródła, które miejsce uznaje za swoją nazwę i taką się posługuje).
 2. Aplikacja Democracy Poll zbiera dane głosujących do Data Base. Zapobiega to wielokrotnemu głosowaniu z jednego adresu IP albo przez jednego użytkownika WordPressa. Jeśli użytkownik jest zalogowany do WordPressa, wtedy jego głosowanie jest sprawdzane przez konto WP. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, wtedy sprawdzany jest jego adres IP. W razie, gdy wiele osób podłączonych jest pod jedną sieć, np. firmową (ze wspólnym IP), więc wszyscy użytkownicy mogą zagłosować tylko raz. 
 3. Przeglądarka użytkownika zapamięta jego głos przez 365 dni. Opcja działa z logowaniem przez IP.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Plebiscytu.
 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Organizator.
 3. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem regulaminu należy składać do Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i nie powoduje powstania roszczenia po którejkolwiek ze stron.
 6. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Organizatora.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez redakcję portalu Discover Pomerania.